Úvod do LIMA

LIMA je zkratka pro “Least Intrusive, Minimally Aversive”, což v překladu znamená “nejméně rušivé, minimálně nepříjemné”. Jedná se o strategii a etický kodex pro výcvik zvířat, který preferuje použití nejšetrnějších a nejméně rušivých metod. LIMA vychází z moderního pochopení behaviorální vědy a zaměřuje se na pozitivní posílení a řízení prostředí, aby bylo dosaženo žádoucího chování bez nepotřebného stresu pro zvíře.

Základní Principy LIMA

1. Hodnocení a Pozorování

Prvním krokem v LIMA přístupu je pečlivé hodnocení chování psa a jeho prostředí. Výcvikář nebo chovatel by měl pozorovat psa v různých situacích, identifikovat spouštěče jeho chování a rozpoznat jeho individuální potřeby. Je důležité pochopit, co motivuje psa, ať už jde o jídlo, hračky, sociální interakce nebo klidné prostředí.

 

2. Použití Nejšetrnějších Metod

Výcvik začíná využitím nejméně rušivých a nejšetrnějších metod. To obvykle zahrnuje pozitivní posílení, kdy je pes odměněn za správné chování, což vede k jeho častějšímu výskytu. Aversivní metody, jako jsou tresty nebo korekce, jsou používány pouze jako poslední možnost a vždy v nejlehčí možné formě.

 

3. Zdokonalování Výcviku

Výcvik by měl být průběžně hodnocen a přizpůsobován potřebám psa. To zahrnuje upravování intenzity a typu odměn, dávkování výcviku a volbu metod. Flexibilita a schopnost přizpůsobit se je klíčová pro úspěch.

 

4. Etické Postupy

LIMA výcvik klade důraz na etiku a blahobyt psa. Výcvikáři by měli respektovat fyzické i psychické hranice psa a nikdy by neměli používat metody, které by mohly způsobit trvalé poškození nebo intenzivní stres.

 

Aplikace LIMA v Praxi

Pozitivní Posílení

Jednou z nejúčinnějších technik v LIMA výcviku je pozitivní posílení. Když pes vykoná požadované chování, je okamžitě odměněn, což může být v podobě pamlsek, hry nebo pochvaly. To pomáhá psu spojit požadované chování s pozitivními výsledky a zvyšuje pravděpodobnost, že toto chování bude opakovat.

Vyloučení a Přesměrování

Když pes vykazuje nežádoucí chování, LIMA se snaží toto chování ignorovat (pokud to není nebezpečné) nebo přesměrovat na alternativní, žádoucí chování. Například, pokud pes skáče na lidi, místo aby byl potrestán, je přesměrován k sednutí, za což je odměněn.

Správné Načasování

Načasování je v LIMA výcviku klíčové. Odměny by měly být poskytnuty ihned po požadovaném chování, aby pes mohl správně spojit své akce s odměnou. Zpožděné odměny mohou být matoucí a méně efektivní.

Individualizovaný Přístup

Každý pes je jedinečný a to, co funguje pro jednoho, nemusí nutně fungovat pro druhého. LIMA počítá s individualizací výcviku na základě temperamentu, věku, plemene a minulých zkušeností psa. Výcvikář by měl být schopen rozpoznat a reagovat na individuální rozdíly mezi psy.

 

Závěr

Výcvik psa podle LIMA principů vyžaduje trpělivost, konzistenci a hluboké pochopení psího chování. Klade důraz na pozitivní posílení a šetrné metody, které podporují dobré vztahy mezi psem a majitelem a zároveň podporují efektivní učení. LIMA přístup je etický, vědecky podložený a má za cíl zajistit, aby byl výcvik pro psa co nejpříjemnější a nejméně stresující. Výcvikáři, kteří se řídí LIMA principy, jsou schopni dosáhnout trvalých a pozitivních změn v chování psů, což vede k lepšímu vzájemnému porozumění a spokojenějšímu soužití.

Další informace najdete na

a nebo v dokumentech ke stažení zde anglický originál, český překlad.